Vacature: leden voor de vaste commissies voor beoordeling gevaarlijke stoffen

Deze vacature is aangedragen door de Gezondheidsraad.

Functie en profielen
De Gezondheidsraad heeft drie vaste (sub)commissies die adviseren op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen. De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) beoordeelt stoffen waaraan werknemers op hun werkplek blootstaan op nadelige gezondheidseffecten. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling. De commissie kent twee subcommissies. De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen heeft als taak het beoordelen of stoffen, waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, mutageen en kankerverwekkend zijn. De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid, de ontwikkeling van het nageslacht en effecten op het nageslacht via lactatie. De bevindingen van de subcommissies zijn gebaseerd op de door de Europese Unie gekozen formulering en classificatie-indeling voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting.
De aanbevelingen van de Commissie GBBS en haar twee subcommissies dienen als uitgangspunt voor het wettelijk vaststellen van een grenswaarde op de werkplek door de minister van SZW en opname in de formele CMR-lijst van het ministerie van SZW.

De Gezondheidsraad zoekt voor de Commissie GBBS:
Een arbeidshygiënist met ervaring in het beoordelen van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek en met wetenschappelijke affiniteit.
Een epidemioloog met ervaring in het beoordelen van observationeel onderzoek en met belangstelling voor het analyseren van blootstellingsresponse-relaties.

De Gezondheidsraad zoekt voor de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen:
Een algemeen toxicoloog met belangstelling voor hazard assessment en reproductietoxicologie. Regulatoire kennis op het gebied van chemische stoffen (REACH) is een pré.
Een reproductietoxicoloog met ervaring met het uitvoeren van ‘DART-testen’. Regulatoire kennis op het gebied van chemische stoffen (REACH) is een pré.

Werkzaamheden, onafhankelijkheid en vergoeding
U gaat deel uitmaken van de Commissie GBBS of de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen. De vergaderstukken en (concept)adviezen worden opgesteld door de wetenschappelijke secretarissen van de commissies. Vergaderingen vinden gemiddeld 1x per 8-10 weken plaats, virtueel of in Utrecht. Leden krijgen per vergadering vacatiegeld en hun reiskosten worden vergoed.

Onafhankelijkheid van de leden is voor de advisering essentieel. Aan de hand van een belangenverklaring worden kandidaat-commissieleden getoetst op mogelijke financiële belangen, persoonlijke relaties die tot belangen kunnen leiden, opdrachtonderzoek en publiekprivate samenwerking. Belangenverklaringen van commissieleden worden gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie, o.v.v. Commissie GBBS en subcommissies, mailen naar GR_sollicitaties@gr.nl vóór vrijdag 25 juni om 12.00u, t.a.v. dr. S.R. Vink. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 26 (28 juni – 2 juli). Meer informatie: dr. S.R. Vink, 06-52781584.