Nieuwe VvE website!

In het weekend van 28 januari 2017 wordt de nieuwe VvE website gelanceerd! Leden van de VvE ontvangen op 29 januari de eerste digitale Epistel van 2017.

Over de VvE

De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) is een weten­schap­pelijke vereni­ging en is opge­richt in 1986. Het is met 1150 leden, één van de grootste vereni­gingen binnen de Fede­ratie van Medisch Weten­schap­pelijke Vereni­gingen. De Vereni­ging voor Epi­demio­logie heeft als missie zich in te zetten voor het bevor­deren van de kwali­teit van epide­mio­logisch onder­wijs en ade­quate uitvoe­ring van epide­mio­logisch onder­zoek in Neder­land en Vlaan­deren. Daar­naast richt de VvE zich op het binden en ver­binden van de epide­mio­logische gemeen­schap.

Definitie epidemiologie

"Epidemiologie is de weten­schappelijke discipline die het vóór­komen en de versprei­ding van ziekten en gezond­heids­indica­toren in humane popu­laties bestu­deert, in relatie met de factoren die daarop van invloed zijn. Epidemio­logisch onder­zoek draagt daar­mee bij aan de ontwik­keling van de volks­gezond­heid en de klini­sche gezond­heids­zorg."

Bijgewerkt op 12-01-2017