De VvE bestaat 30 jaar!

In 2016 vieren we het 30-jarig bestaan van de Vereniging voor Epidemiologie. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Er worden meerdere jubileumactiviteiten georganiseerd, waaronder een jubileumbijeenkomst voor alle leden van de vereniging. De jubileumbijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 22 september. Zie hier voor meer informatie.

Over de VvE

De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) is een weten­schap­pelijke vereni­ging en is opge­richt in 1986. Het is met 1150 leden, één van de grootste vereni­gingen binnen de Fede­ratie van Medisch Weten­schap­pelijke Vereni­gingen. De Vereni­ging voor Epi­demio­logie heeft als missie zich in te zetten voor het bevor­deren van de kwali­teit van epide­mio­logisch onder­wijs en ade­quate uitvoe­ring van epide­mio­logisch onder­zoek in Neder­land en Vlaan­deren. Daar­naast richt de VvE zich op het binden en ver­binden van de epide­mio­logische gemeen­schap.

Definitie epidemiologie

"Epidemiologie is de weten­schappelijke discipline die het vóór­komen en de versprei­ding van ziekten en gezond­heids­indica­toren in humane popu­laties bestu­deert, in relatie met de factoren die daarop van invloed zijn. Epidemio­logisch onder­zoek draagt daar­mee bij aan de ontwik­keling van de volks­gezond­heid en de klini­sche gezond­heids­zorg."

Bijgewerkt op 08-08-2016