Call for abstracts: WEON 2017

WEON 2017: ‘Epidemiological Methods for Implementation Research’
Date: 8 en 9 juni 2017
Location: Antwerpen

Call for abstracts open now!
Submit your study design or research results by February 20
www.uantwerpen.be/weon2017

Over de VvE

De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) is een weten­schap­pelijke vereni­ging en is opge­richt in 1986. Het is met 1150 leden, één van de grootste vereni­gingen binnen de Fede­ratie van Medisch Weten­schap­pelijke Vereni­gingen. De Vereni­ging voor Epi­demio­logie heeft als missie zich in te zetten voor het bevor­deren van de kwali­teit van epide­mio­logisch onder­wijs en ade­quate uitvoe­ring van epide­mio­logisch onder­zoek in Neder­land en Vlaan­deren. Daar­naast richt de VvE zich op het binden en ver­binden van de epide­mio­logische gemeen­schap.

Definitie epidemiologie

"Epidemiologie is de weten­schappelijke discipline die het vóór­komen en de versprei­ding van ziekten en gezond­heids­indica­toren in humane popu­laties bestu­deert, in relatie met de factoren die daarop van invloed zijn. Epidemio­logisch onder­zoek draagt daar­mee bij aan de ontwik­keling van de volks­gezond­heid en de klini­sche gezond­heids­zorg."

Bijgewerkt op 10-02-2017