Over de VvE oud

De draagkracht van een vereniging, wordt mede bepaald door de inzet van haar actieve leden. Dit is voor de VvE niet anders. Bestuurs-, commissie-, werkgroep- en reactieleden zetten zich allen op vrijwillige basis in voor de VvE.

Vereniging voor Epidemiologie

Wij, de Vereniging voor Epidemiologie, zijn opgericht in 1986, door epidemiologen van het eerste uur. Deze epidemiologen zijn zeer belangrijk voor het vakgebied geweest (en nog steeds), doordat zij Epidemiologie groot hebben gemaakt binnen Nederland en later ook internationaal.

Door de jaren heen is het vakgebied steeds breder en diverser geworden. Ook het aantal epidemiologen in Nederland is gegroeid.

Wat voor ons van groot belang blijft, is de kwaliteit van epidemiologisch onderzoek en onderwijs. Kwaliteit loopt dan ook als een rode draad door alle activiteiten heen die wij als vereniging organiseren. Wij bieden een platform om te kunnen leren van elkaar en om elkaar scherp te houden voor de waarborging van kwaliteit.

Wij streven ernaar om alle epidemiologen aan te spreken. Dat is niet altijd makkelijk vanwege de diversiteit, maar het houdt onze aandacht. Dat komt duidelijk naar voren in de samenstelling van het bestuur.

De laatste jaren hebben wij hard gewerkt om de vereniging als organisatie te professionaliseren. Geen overbodige luxe, gezien de groei van het aantal activiteiten die wij ondernemen en de groei van het aantal actieve leden dat zich inzet voor de VvE. We zijn er trots op dat wij zijn uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 1000 leden waarvan ruim 600 leden langer dan 10 jaar lid en betrokken zijn bij de VvE.

Met de inzet van alle actieve leden en betrokkenheid van alle leden van de VvE blijven wij ons hard maken voor de waarborging van kwaliteit binnen het vakgebied. Waarbij we proactief proberen in te spelen op alle nieuwe en nog komende ontwikkelingen binnen de Epidemiologie.

Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV wordt het beleidsplan, jaarlijks werkplan, jaarverslag van het afgelopen jaar, financieel jaarverslag en begroting besproken en vastgesteld. Daarnaast wordt de voordracht van nieuwe bestuursleden of de voordracht van de bestuursleden die zich herkiesbaar stellen ter goedkeuring voorgelegd aan […]

Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit 13 leden en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de VvE. Bestuursleden kunnen alleen als natuurlijk persoon deelnemen aan het AB. Voor de samenstelling van het AB wordt gekeken naar een gedegen spreiding op het gebied van geografie, vakgebied en functie. Bestuursleden nemen zitting in het AB […]

Raad van Advies De VvE heeft sinds 2018 een Raad van Advies. De RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert tevens als klankbord voor het bestuur. Er zijn formele reglementen opgesteld. De bijeenkomsten met de RvA en het bestuur vinden 2 keer per jaar plaats.     Leden Raad van Advies Patrick […]