Commissies

De vereniging voor Epidemiologie heeft twee commissies, die betrokken zijn bij het onderwijs. Dit zijn de Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB Epidemiologie) en de visitatiecommissie.

CTB Epidemiologie

De CTB Epidemiologie bestaat uit drie leden, aangevuld met een toegevoegd secretaris. Nieuwe CTB leden worden formeel benoemd door het bestuur van de VvE.

Bij de werving van nieuwe CTB leden wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  • Het CTB lid moet geregistreerd zijn als epidemioloog B.
  • Het CTB lid is bij voorkeur meerdere malen copromotor geweest.
  • Het CTB lid moet betrokken zijn/ervaring hebben met onderwijs.
  • Het CTB lid is lid van de Vereniging voor Epidemiologie.

De leden van de CTB hebben een zittingstermijn van drie jaar, waarbij jaarlijks één lid wordt vervangen. Leden van de CTB kunnen na een zittingstermijn van drie jaar het bestuur van de VvE verzoeken om een herbenoeming. Het bestuur besluit op basis van de huidige situatie of dit verzoek wel of niet gehonoreerd wordt. De herbenoeming is wederom voor een zittingstermijn van drie jaar. Leden van de CTB kunnen maximaal eenmaal voor de herbenoeming in aanmerking komen. Voor de zittingstermijn van de toegevoegd secretaris bestaat geen vaste termijn.

De CTB Epidemiologie wordt bijgestaan door het Nederlands Epidemiologisch College (NEC). Het NEC wordt gevormd door de gezamenlijke Nederlandse hoogleraren met “Epidemiologie” als leeropdracht. De functie van het NEC is de CTB gevraagd en ongevraagd adviseren in zaken betreffende de registratie van epidemiologen.

Visitatiecommissie

Sinds 2008 is door het bestuur van de VvE een visitatiecommissie opgesteld. Op verzoek van de opleiding zelf visiteert de visitatiecommissie de betreffende opleiding. De visitatiecommissie toetst in hoeverre een opleiding voldoet aan de registratie-eisen en brengt haar advies uit aan het bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of de opleiding wel of niet erkend wordt.

In 2015 is de visitatieprocedure herzien. De nieuwe visitatieprocedure is van kracht vanaf 1 januari 2016. De visitatie kent twee doelen. Ten eerste is het een peerreview, waarbij ervaringen uitgewisseld worden met als doel dat opleidingen van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van de opleidingen verbetert. Daarnaast wordt beoordeeld of de opleiding voldoet aan de registratie-eisen tot epidemioloog A of B.