Registratie tot Epidemioloog A of B

Sinds 1993 kun je via de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) geregistreerd worden als epidemioloog. Doelstelling van de registratie is wetenschappelijk gevormde en in de praktijk geschoolde epidemiologen te registreren die in staat zijn te functioneren in het epidemiologisch onderzoek en onderwijs, in de advisering of in de beleidsvoorbereiding betreffende (volks)gezondheidsproblemen voor zover epidemiologische expertise daarbij gewenst is.

Er zijn twee verschillende registers van epidemiologen met eigen registratie-eisen:

1. Epidemioloog A op MSc-niveau
2. Epidemioloog B of Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog op PhD-niveau 

Een kandidaat kan een voorgenomen aanvraag tot registratie indienen, bij de start van het opleidingstraject en een aanvraag tot registratie na afronding van het traject. Voor beide registers bestaan er erkende opleidingstrajecten en individuele opleidingstrajecten.

Per 1 januari 2016 zijn de registratie-eisen vernieuwd. Voor registratieaanvragen op basis van de oude eisen waarbij het voorgenomen opleidingsprogramma reeds is goedgekeurd, gelden de volgende termijnen van afronding:

* Epidemioloog A: moet afgerond zijn voor 1 januari 2019
* Epidemioloog B: moet afgerond zijn voor 1 januari 2021

Bij erkende opleidingstrajecten is de opleiding getoetst door de visitatiecommissie van de VvE. Het bestuur van de VvE besluit op basis van het advies van de visitatiecommissie of een opleiding als erkende opleiding aangemerkt wordt/blijft.

Voor de aanvraag zijn procedures vastgesteld. Deze moeten ook gevolgd worden als je een erkende opleiding hebt gevolgd, de registratie gebeurt niet automatisch. Iedere aanvraag moet door een erkende opleider Epidemiologie goedgekeurd en ondertekend worden. Er zijn kosten verbonden aan de registratie. Na ontvangst van de kosten worden registratieaanvragen beoordeeld door de Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB Epidemiologie). De commissie vergadert vier keer per jaar, waarbij een deadline van indienen geldt.

De CTB Epidemiologie wordt bijgestaan door het Nederlands Epidemiologisch College (NEC). Het NEC wordt gevormd door de gezamenlijke Nederlandse hoogleraren met “Epidemiologie” als leeropdracht. De functie van het NEC is de commissie gevraagd en ongevraagd adviseren in zaken betreffende de registratie van epidemiologen.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met één van de erkende opleiders Epidemiologie.

Bij administratieve vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VvE.