Registratieprocedure

De procedure van het indienen van een registratieaanvraag wordt hieronder stapsgewijs beschreven. Neem de procedure goed door, voordat u een aanvraag indient.

Vul aan de hand van de registratie-eisen met toelichting het juiste formulier ‘opleidingsprogramma’ in.
Verzamel alle bijlagen die van toepassing zijn bij uw registratieaanvraag. Gebruik hiervoor de checklist Epidemioloog A of checklist Epidemioloog B en de leidraad voor het portfolio:

Registratie Epidemioloog A:
Formulier Opleidingsprogramma: Registratie A, erkend opleidingstraject
Formulier Opleidingsprogramma: Registratie A, niet erkend opleidingstraject

Registratie Epidemioloog B:
Formulier Opleidingsprogramma: Registratie B, erkend opleidingstraject
Formulier Opleidingsprogramma: Registratie B, niet erkend opleidingstraject

Neem contact op met een erkende opleider Epidemiologie en leg uw opleidingsprogramma (met bijlagen) aan hem/haar voor ter goedkeuring. Pas zo nodig het opleidingsprogramma aan. Wanneer de erkende opleider uw opleidingsprogramma goedkeurt, ondertekent hij/zij de akkoordverklaring (laatste pagina van het formulier ‘opleidingsprogramma’). De ondertekende akkoordverklaring moet altijd aanwezig zijn in de registratieaanvraag.

lijst met erkende opleiders

Dien uw registratieaanvraag compleet en met alle bijlagen in de hieronder aangegeven format in bij het secretariaat van de VvE via WeTransfer of Dropbox (of andere downloadservice), anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Mocht het niet mogelijk zijn om een aanvraag op deze manier in te dienen, neem dan contact op met het secretariaat.

Registratie Epidemioloog A
Document 1 (als 1 pdf bestand) 
1. Aanmeldformulier, volledig ingevuld opleidingsprogramma en ondertekende akkoordverklaring door een erkende opleider Epidemiologie

Document 2 (als 1 pdf bestand) 
* Kopieën van diploma’s en certificaten, met bijbehorende cijferlijsten
* Digitale versie van het eindverslag van het onderzoeksproject

NB. Dient u een voorgenomen aanvraag in: voeg dan alleen de bijlagen toe die reeds in uw bezit zijn.

Registratie Epidemioloog B
Document 1 (als 1 pdf bestand) 
1. Aanmeldformulier, volledig ingevuld opleidingsprogramma en ondertekende akkoordverklaring door een erkende opleider Epidemiologie

Document 2 (als 1 pdf bestand)
* Kopieën van diploma’s en certificaten, met bijbehorende cijferlijsten 
* Kopie bul
* Digitale versie van het eindverslag van het onderzoeksproject
* Samenvatting promotieonderzoek

Document 3 (als 1 pdf bestand)  
* Publicatielijst
* Pdf bestand van de betreffende publicaties: maximaal vier als eerste auteur of drie als eerste auteur en twee als medeauteur (bij voorgenomen aanvraag voor zover  beschikbaar)

Document 4 (als 1 pdf bestand) 
* Bijlagen behorende bij de portfolio (bv. deelnamebewijzen van seminars, journal clubs en congressen, certificaten van gevolgde cursussen, informatie t.a.v. gegeven onderwijs (welke cursussen, welke bijdrage daaraan geleverd) en bewijzen van mondelinge voordrachten)    

Nadat u een registratieaanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen 4 werkdagen een ontvangstbevestiging van het secretariaat, waarin staat wanneer uw aanvraag behandeld wordt. Mocht u deze niet ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.

Uw registratieaanvraag wordt behandeld door de CTB Epidemiologie tijdens de CTB vergadering. U ontvangt uiterlijk binnen vijf weken na deze vergadering via email bericht van de commissie.

Mocht de CTB Epidemiologie nog niet akkoord gaan met uw aanvraag, dan vraagt de commissie aan u om het opleidingsprogramma aan te passen en/of om eventuele extra bijlagen aan te leveren. Afhankelijk van het verzoek van de commissie wordt uw aanvraag na ontvangst van uw herziene aanvraag afgerond of opnieuw besproken tijdens een CTB vergadering.

Wanneer de CTB Epidemiologie akkoord is met uw voorgenomen aanvraag, dan dient u bij afronding van het programma, een afgeronde aanvraag in te dienen. Deze bestaat uit:

Registratie Epidemioloog A
Bestand 1
1. Aanmeldformulier, geüpdate opleidingsprogramma en recent ondertekende akkoordverklaring door een erkende opleider Epidemiologie

Bestand 2
* Kopieën van diploma’s en certificaten, met bijbehorende cijferlijsten
* Digitale versie van het eindverslag van het onderzoeksproject
NB. U hoeft alleen de bijlagen toe te voegen die u nog niet in ons bezit zijn

Registratie Epidemioloog B
Bestand 1
1. Aanmeldformulier, geüpdate opleidingsprogramma en recent ondertekende akkoordverklaring door een erkende opleider Epidemiologie

Bestand 2
* Kopieën van diploma’s en certificaten, met bijbehorende cijferlijsten 
* Kopie bul
* Digitale versie van het eindverslag van het onderzoeksproject
* Samenvatting promotieonderzoek

Bestand 3
* Recente publicatielijst
* Pdf bestand van de betreffende publicaties: maximaal vier als eerste auteur of drie als eerste auteur en twee als medeauteur

Bestand 4
* Bijlagen behorende bij de portfolio (bv. deelnamebewijzen van seminars, journal clubs en congressen, certificaten van gevolgde cursussen, informatie t.a.v. gegeven onderwijs (welke cursussen, welke bijdrage daaraan geleverd) en bewijzen van mondelinge voordrachten)

NB. U hoeft alleen de bijlagen toe te voegen die u nog niet in ons bezit zijn 

Wanneer de CTB Epidemiologie akkoord gaat met uw aanvraag, wordt uw registratie afgerond:

Afronding registratie als Epidemioloog A
Bij goedkeuring van een registratieaanvraag als Epidemioloog A wordt door de CTB de betreffende kandidaat voorgedragen bij het bestuur van de VvE. Wanneer het bestuur van de VvE akkoord gaat met de voordracht, wordt de kandidaat opgenomen in het register van Epidemiologen A en ontvangt de kandidaat ter bewijs van registratie een certificaat.

Afronding registratie als Epidemioloog B
Bij goedkeuring van een registratieaanvraag als Epidemioloog B wordt door de CTB de betreffende kandidaat voorgedragen bij het bestuur van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO). Het bestuur van de SMBWO toetst aan de hand van het formulier ‘opleidingsprogramma' of aan de formele vereisten is voldaan. Na goedkeuring wordt de kandidaat opgenomen in het register van Epidemiologen B en ontvangt de kandidaat via de SMBWO een certificaat ter bewijs van registratie. Het register van Epidemiologen B is beschikbaar via de website van de SMBWO.

NB. Bij verschil van mening tussen een kandidaat en de CTB, kan de kandidaat beroep aantekenen bij het bestuur van de VvE. Het bestuur zal, gehoord de bezwaren van de aanvrager en een nadere motivatie van de CTB, eventueel na het inwinnen van advies, een beslissing nemen over het ingestelde beroep. Deze beslissing van het bestuur van de VvE is bindend.