Skip to main content

Missie en aanpak van de speergroep Onderwijs

Overzicht creëren van het na- en bijscholingsaanbod binnen de epidemiologie

N.a.v. het besluit om af te zien van herregistratie binnen de epidemiologie heeft het bestuur van de VvE besloten in te zetten op een goed overzicht van het na- en bijscholingsaanbod binnen de epidemiologie. Het bestaande overzicht van de opleidingen Epidemiologie en (online) cursussen op de website van de VvE is mogelijk niet actueel en onvolledig.

In de periode 2021-2025 zal de Speergroep Onderwijs dit overzicht van de opleidingen Epidemiologie en (online) cursussen bijwerken. Hiertoe wordt met name de samenwerking met de opleiders Epidemiologie (en/of opleidingscoördinatoren) gezocht, omdat zij bekend zullen zijn met het cursusaanbod. Er zal expliciet onderscheid worden gemaakt tussen cursussen die online worden aangeboden en cursussen waarvoor dit niet het geval is. Waar mogelijk wordt voor elke cursus aangegeven welke van de kerncompetenties binnen de cursus aan bod komen. Indien hierbij duidelijk hiaten worden gesignaleerd kunnen – in een eventuele vervolgstap – cursussen worden toegevoegd aan het overzicht uit bijvoorbeeld internationale programma’s.

Voorbereiden van de 3e visitatieronde van de opleidingen

De tweede ronde van de visitaties van de opleidingen Epidemiologie is in 2020 afgerond en geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de visitatie een waardevol proces is geweest en heeft geleid tot verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Het voorstel om een derde visitatieronde te houden wordt breed gedragen onder de opleiders.

Vanuit de Speergroep Onderwijs werd in 2021 gestart met het coördineren van het proces waarin de nieuwe visitatiecommissie wordt samengesteld, zodat het in de periode 2021-2025 vorm kan krijgen, kan worden uitgevoerd en kan worden geëvalueerd. Met de commissie zal worden afgestemd hoe het traject en de organisatie van de visitatieronde zal worden vormgegeven, waarbij ook eventuele wensen vanuit de opleidingen worden betrokken. Binnen dat proces zal aandacht worden besteed aan het doel van de visitaties en hoe dit helder kan worden gecommuniceerd naar alle opleidingen. Beide punten kwamen namelijk nadrukkelijk naar voren als verbeterpunten in de evaluatie. Er werd naar gestreefd dat alle opleidingen werden gevisiteerd binnen een tijdsbestek van zo’n 18 maanden (medio 2022 – eind 2023).

Coördineren van een bijeenkomst van opleidingscoördinatoren

Tijdens de evaluatie van de tweede visitatieronde van de opleidingen Epidemiologie kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan meer kennis over elkaars opleidingen. Het zou waardevol en inspirerend zijn als de opleidingscoördinatoren op regelmatige basis (1 tot 2 keer per jaar) samen komen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarbij zou er aandacht kunnen zijn voor hoe de verschillende opleidingen zijn vormgegeven (structuur) en in welke mate (en hoe) de verschillende kerncompetenties aandacht krijgen binnen de verschillende opleidingen.

De Speergroep Onderwijs zal het initiatief nemen voor de bijeenkomsten met de opleidingscoördinatoren van de opleidingen Epidemiologie. De eerste bijeenkomst zal plaats vinden in de eerste helft van 2021 en daarna met een frequentie van 1 tot 2 keer per jaar. Het streven is dat dit een structureel overleg wordt. Tijdens de eerstkomende bijeenkomst zal de aandacht uitgaan naar de kerncompetenties en hoe deze belegd zijn binnen de verschillende opleidingen. De invulling van de daaropvolgende bijeenkomsten zal worden afgestemd met de opleidingscoördinatoren.

Oriënteren op het aanpassen van registratie-eisen

Onderdeel van de bijeenkomst met de opleidingscoördinatoren wordt een reflectie op de huidige registratie-eisen en in hoeverre deze een weerspiegeling zijn van de kernactiviteiten van epidemiologen in Nederland. Dit kan de aanzet zijn tot verdere discussie over registratie-eisen in de komende jaren.

Update en overleg met Commissie van Toetsing en Beoordeling (CTB) epidemiologie

In 2014 zijn de registratie-eisen voor Epidemioloog A en B herzien en aangepast. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met deze nieuwe eisen. Over deze zaken en andere doorlopende zaken zal met enige regelmaat contact zijn tussen de Speergroep Onderwijs en de CTB. Tevens wordt de CTB betrokken bij de discussie rondom de nieuwe kerncompetenties in de epidemiologie en de mogelijke gevolgen voor de registratie-eisen.

WEON preconference onderwijs

Een geschikte plaats om met epidemiologie-docenten onderling ervaringen uit te wisselen en onderwijskundige bij- en nascholing te krijgen lijkt de WEON. Waar mogelijk zullen we voorafgaand aan de WEON een preconference organiseren die zich richt op onderwijs. Het thema van de onderwijs-preconference in 2021 zou kunnen zijn “Online onderwijs in tijden van Corona”. Afhankelijk van de ervaringen met deze voorgenomen preconference, kunnen er in de periode 2022-2025 een of meer onderwijs-preconferences volgen.

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement