Skip to main content

Special Interest Groups (SIG)

Binnen de VvE wordt initiatief door leden bijzonder gewaardeerd. Om initiatieven in het kader van de doelstellingen van de VvE te ondersteunen, stelt de VvE kleine subsidies beschikbaar. Deze bieden de mogelijkheid om een zogenaamde Special Interest Group op te richten.
Doelstelling
 • Verbinden van epidemiologen en het actief betrekken van haar leden bij doelstellingen van de VvE
 • Bevorderen van contact tussen epidemiologen die gemeenschappelijk interesse hebben in een epidemiologisch thema
 • Bevorderen van inhoudelijke bij- en nascholing ten aanzien van thema’s binnen de epidemiologie
 • Jonge onderzoekers (eind PhD/post-doc) de mogelijkheid bieden om een netwerk op te zetten rondom een epidemiologisch onderwerp

Procedure

 • Gedurende het hele jaar kunnen voorstellen worden ingediend, via het aanvraagformulier
 • Voorstellen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de VvE: secretariaat@epidemiologie.nl
 • Ingediende voorstel worden besproken op de eerstvolgende AB vergadering, mits ingediend tenminste 14 dagen voorafgaand aan de AB vergadering
 • Terugkoppeling van het besluit naar de aanvrager(s) volgt zo snel mogelijk na de AB vergadering.
 • Na afloop van de subsidie stellen de aanvragers een korte schriftelijke samenvatting op van het project en de behaalde resultaten. Deze samenvatting wordt via email aan het secretariaat gestuurd. De samenvatting wordt geplaatst op de VvE website
Voorwaarden
 • De beoogde activiteit:
  (1) sluit aan bij de doelstellingen van de SIG subsidie en
  (2) leidt tot een concreet resultaat binnen de looptijd van het project
 • Criteria waarop de aanvraag beoordeeld zal worden zijn:
  • Onderwerp relevant voor leden VvE (relevantie)
  • Activiteit toegankelijk voor leden VvE (toegankelijkheid)
  • Concreet en uitvoerbaar (haalbaarheid)
 • Projecten hebben een looptijd van maximaal 2 jaar
 • Voor een project van 1 jaar kan maximaal 250 euro worden aangevraagd, voor een project van 2 jaar maximaal 500 euro. Een realistische begroting is onderdeel van de aanvraag
 • De special interest group wordt vermeld op de website met een korte samenvatting van het project en contactgegevens van de aanvrager(s)
 • Per kalenderjaar worden maximaal 5 projecten gehonoreerd

Ad1) voorbeelden van een activiteit kunnen zijn: organisatie van een workshop, mini-symposium of expert meeting, het schrijven van een position paper, of het uitvoeren van een verdiepende taak voor de VvE, bijvoorbeeld uitzoeken wat de waarde van de WEON is en wat er verbeterd kan worden.

Ad2) voorbeelden van een concreet resultaat kunnen zijn: verslag van een workshop, mini-symposium of expert meeting, een position paper, een rapport van een verdiepende taak, of resultaten van een enquête onder leden.

Bijkomende voordelen
Vanuit de VvE wordt praktische ondersteuning aangeboden voor bijvoorbeeld het organiseren van een bijeenkomst of het versturen van email naar leden

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement