Skip to main content

Missie en aanpak van de speergroep verbinden

Uitwerken en faciliteren van communicatiestromen binnen de interne organisatie

 • Vormgeven van de communicatie binnen de speergroep Verbinden met aandacht voor onderliggende samenwerking en samenwerking met andere speergroepen.
 • Faciliteren van een digitaal VvE archief, die toegankelijk is voor personen binnen de interne organisatie (Own Cloud).
 • Faciliteren van 1 centrale online werkruimte, waar de interne organisatie gebruik van kan maken (Own Cloud).
 • Er zal worden gestreefd naar een grotere zichtbaarheid en benaderbaarheid van de bestuursleden. Een kleinere afstand tussen bestuur, actieve leden en overige leden zal de communicatie, verbinding en samenwerking onderling ten goede komen. Dit zal worden gedaan door meer informatie over de bestuursleden te delen via de website, en door een zichtbare rol te spelen in VvE activiteiten zoals webinars, workshops, WEON en vrijwilligers diner.

Meerwaarde van VvE lidmaatschap uitdragen naar huidige VvE leden

Voor het duurzaam behoud van onze leden is het belangrijk dat de meerwaarde van lidmaatschap duidelijk zichtbaar is. Een belangrijk middel hiertoe zal de website zijn, met een afgeschermd deel dat alleen toegankelijk is voor leden.
Faciliteren van een afgeschermde website waar leden gemakkelijk informatie kunnen vinden wat op andere plekken moeilijk te vinden is, bijvoorbeeld:
 • Vormgeven van de communicatie binnen de speergroep Verbinden met aandacht voor onderliggende samenwerking en samenwerking met andere speergroepen.
 • Faciliteren van een digitaal VvE archief, die toegankelijk is voor personen binnen de interne organisatie (Own Cloud).
 • Faciliteren van 1 centrale online werkruimte, waar de interne organisatie gebruik van kan maken (Own Cloud).
 • Er zal worden gestreefd naar een grotere zichtbaarheid en benaderbaarheid van de bestuursleden. Een kleinere afstand tussen bestuur, actieve leden en overige leden zal de communicatie, verbinding en samenwerking onderling ten goede komen. Dit zal worden gedaan door meer informatie over de bestuursleden te delen via de website, en door een zichtbare rol te spelen in VvE activiteiten zoals webinars, workshops, WEON en vrijwilligers diner.
Communicatie leden

Digitale nieuwsbrief/Epistel: het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen wordt. Er zal worden nagedacht en geëxperimenteerd met nieuwe manieren om kopij te vergaren.

Welkomstbrief voor nieuwe leden door de voorzitter van de VvE. In deze welkomstbrief kan ook worden vermeld op welke manier het nieuwe lid eventueel een actief lid kan worden.

Organiseren van een bijeenkomst voor nieuwe leden (kennismaken, binding, creëren van netwerk). Dit kan bijvoorbeeld tijdens de WEON plaatsvinden. De nieuwe leden krijgen informatie over de VvE, wie is wie in het bestuur en op welke manieren ze eventueel zelf actief kunnen bijdragen aan de vereniging.

Meerwaarde van VvE lidmaatschap uitdragen naar niet leden

 • Verzorgen van een up-to-date website, met goede informatie. De website wordt dusdanig ingericht dat de voordelen van lidmaatschap helder en uitnodigend zijn.
 • De junior epidemiologen gaan met de speergroep Onderwijs onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om epidemiologievaardigheden te versterken binnen de geneeskunde opleiding of klinische promotietrajecten.
 • Het ontwikkelen van materiaal (zoals presentaties/webinars/MOOCs etc) over epidemiologie, gericht op niet-leden, burgers, patiënten. Een concreet voorbeeld is het uitwerken van het boek van Papa telt zieke mensen van Jan VandenBroucke naar een presentatie die op scholen kan worden gegeven.

Het vervullen van een netwerkfunctie tussen epidemiologen door het bieden van een platform voor epidemiologen voor uitwisseling van kennis en ideeën en door organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten zoals het jaarlijkse congres, de WEON

 • De werkgroep WEON & VvE biedt de WEON organisaties ondersteuning bij de organisatie van het WEON, d.m.v. een actueel draaiboek, expertise, vraagbaak.
 • Sinds 2019 wordt jaarlijks een VvE dag georganiseerd, waarin een actueel thema centraal staat. Dit zal worden doorgezet in de komende jaren.
 • De juniorepidemiologen hebben de afgelopen jaren een groot netwerk opgezet van juniorepidemiologen. Zij zullen dit netwerk verder versterken en uitbreiden d.m.v. verschillende activiteiten.
 • De (openbare) LinkedIn pagina van de VvE zal een grotere rol gaan vervullen: de pagina zal meer up-to-date worden gehouden met nieuws en vacatures. Op LinkedIn zal regelmatig verwezen gaan worden naar de website en afgeschermde website.
 • Nieuwe opzet van de VvE Focusgroepen realiseren: het huidige model (met vaste focusgroepen die jaarlijks aanspraak kunnen maken op geld voor het organiseren van een bijeenkomst) werkt niet optimaal: er worden de laatste jaren weinig bijeenkomsten georganiseerd, sommige focusgroepen zijn ‘slapend’. In de nieuwe opzet wordt het ieder jaar mogelijk voor leden om een (tijdelijke) focusgroep te vormen rondom een actueel thema en daarvoor een activiteit te organiseren. Een plan hiervoor kan worden ingediend bij de VvE. Na goedkeuring kan de VvE een financiële bijdrage leveren aan de activiteit. Uitgangspunt blijft dat een activiteit zoveel als mogelijk kostendekkend is. Het is van belang dat bij deze activiteiten de VvE duidelijk zichtbaar is.

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement