Skip to main content

Algemene ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV wordt het beleidsplan, jaarlijks werkplan, jaarverslag van het afgelopen jaar, financieel jaarverslag en begroting besproken en vastgesteld. Daarnaast wordt de voordracht van nieuwe bestuursleden of de voordracht van de bestuursleden die zich herkiesbaar stellen ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement